uniewaznienie faktury

W jakim terminie należy wystawić fakturę?

Wszelkie zasady dotyczące wystawiania faktur są określone przepisami. Dlatego zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, powinni się z nimi zapoznać, ponieważ jak wiadomo, obowiązek wystawienia faktury VAT dotyczy każdego podatnika VAT. W jakim terminie należy sporządzić taki dokument? Podpowiadamy. 

Termin wystawiania faktur zasada ogólna

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, powinny wiedzieć, czym różni się data sprzedaży od wystawienia faktury, ponieważ terminy te mają wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. Więcej na ten temat znajdziemy na stronie pragmago.pl. Zgodnie z artykułem 106i ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę należy wystawić nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 

Warto wiedzieć, że termin ten odnosi się również do faktur zaliczkowych dokumentujących zarówno otrzymanie całości, jak i części zapłaty oraz w przypadku wystawienia takiego dokumentu na żądanie osoby fizycznej, a więc nieprowadzącej swojej działalności gospodarczej. Jeśli więc klient zgłosi chęć otrzymania faktury do końca miesiąca, w którym została zawarta dana transakcja, stosuje się zasadę ogólną. Jeżeli jednak klient prośbę taką wystosuje później, wówczas fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od przyjęcia takiego zgłoszenia. 

Terminy wystawiania faktur wyjątki

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się, w jakim terminie należy wystawić fakturę, w większości przypadków, powinni sporządzić taki dokument do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedali towar lub wykonali usługę. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły, które uzasadniają sporządzenie takiego dokumentu w innym terminie. W kilku określonych przypadkach data ta więc nieco się przesuwa.  

W przypadku usług budowlanych i remontowo-budowlanych – do 30 dnia od dnia wykonania usługi. Nieco inne terminy wystawiania faktury VAT obowiązują również w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism lub magazynów, a także ich dostawie. W tym pierwszym przypadku termin wystawienia faktury wydłuża się do 90 dnia od wykonania powyższych czynności, z kolei do 60 dnia w przypadku dostarczenia tego typu towarów. 

Termin wystawienia faktury z upływem terminu płatności 

W przypadku dostaw lub dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, a także usług telekomunikacyjnych, leasingu, najmu, dzierżawy, ochrony osób lub mienia oraz stałej obsługi prawnej i biurowej, fakturę VAT należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności. Kolejnym wyjątkiem jest faktura korygująca, którą należy wystawić niezwłocznie po wykryciu błędu lub w chwili zwrotu towaru czy obniżki ceny.