urlop dla poratowania zdrowia

Urlop zdrowotny nauczyciela – co trzeba wiedzieć?

Nauczyciele, po spełnieniu kilku ustawowych warunków, mogą udać się na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Dyrektor placówki ma obowiązek go udzielić, natomiast pedagog w czasie jego trwania otrzymuje wynagrodzenie. Co należy wiedzieć o urlopie zdrowotnym nauczyciela?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc udać się na urlop?

Urlop do poratowania zdrowia jest szczególnym przywilejem nauczycieli, jednak aby móc z niego skorzystać, pedagodzy muszą spełnić kilka warunków ustawowych. Przede wszystkim wymaga się, aby byli zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin i na czas nieokreślony. Dodatkowo muszą przepracować w szkolnictwie minimum 7 lat (nieprzerwanie) w wymiarze nie niższym, niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Okres zatrudnienia możemy uznać za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podjąć kolejną pracę w okresie maksymalnie 3 miesięcy od momentu ustania poprzedniego stosunku pracy. Osoba, która chciałaby skorzystać z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, musi przedstawić orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie jego udzielenia bądź skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Co istotne, wszystkie wymienione wyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Kiedy można skorzystać z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop zdrowotny nauczyciela może być wykorzystany kilkakrotnie, jednak łącznie nie trwa on dłużej, niż 3 lata w czasie całego okresu zatrudnienia. Jednorazowa absencja z tego tytułu nie może być dłuższa, niż rok. Na kolejny urlop zdrowotny nauczyciel może udać się nie wcześniej, niż rok po zakończeniu poprzedniego. Nie dotyczy to jedynie pedagogów, którym brakuje mniej, niż 12 miesięcy do emerytury. Nauczyciele, którzy nabyli prawo do urlopu zdrowotnego, mogą udać się na niego w dowolnym momencie – niekoniecznie na początku roku szkolnego czy w momencie jego zakończenia. W tym celu należy:

  • złożyć stosowny wniosek u dyrektora placówki,
  • udać się na badania z zakresu medycyny pracy,
  • przedstawić dyrektorowi stosowne orzeczenie lekarskie (dyrekcja placówki ma prawo się od niego odwołać).

Jeśli pedagog posiada skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, nie ma obowiązku przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy.

Urlop zdrowotny nauczyciela – o czym należy pamiętać?

Nauczyciele w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia otrzymują wynagrodzenie. Jednocześnie pedagog zachowuje pełne prawo do dodatku za wysługę lat czy innych dodatków, związanych na przykład ze świadczeniem pracy na ternach wiejskich. Należy mieć na uwadze obowiązujący bezwzględny zakaz pracy w czasie urlopu. W praktyce oznacza to, że pedagog nie ma prawa nawiązać innego stosunku pracy, wykonywać obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzić działalności gospodarczej. W przeciwnym razie może mu zostać przedstawiony zarzut oszustwa, a on sam będzie podlegał odpowiedzialności karnej. Zakaz pracy obowiązuje przez cały okres trwania urlopu, niezależnie od procesu rekonwalescencji czy wychodzenia z choroby. Podjęcie zatrudnienia jest podstawą do odwołania urlopu.

Więcej informacji można znaleźć w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.